Monk Ceremony - Alyssa งานแต่งครบวงจร

Go to content
5,900 Bath
Eqiupment (อุปกรณ์พิธีสงฆ์)
1.โต๊ะหมู่บูชา 7 ชิ้นพร้อมโต๊ะรอง 📷
2.กระถางธูปเบญจรงค์ 1 ชิ้น 📷
3.เชิงเทียนเบญจรงค์ 2 ชิ้น 📷
4.แจกันเบญจรงค์ 2 ชิ้น 📷
5.กระโถนเบญจรงค์ 5 ชิ้น 📷
6.ขันน้ำมนต์เบญจรงค์ 1 ชิ้น 📷
7.พานเบญจรงค์เล็ก 1 ชิ้น 📷
8.พานเบญจรงค์กลาง 1 ชิ้น 📷
9.พานเบญจรงค์ใหญ่ 1 ชิ้น 📷
10.ที่กรวดน้ำเบญจรงค์พร้อมที่รอง 2 ชิ้น 📷
11.พระพุทธรูป 1 องค์ 📷
12.อาสนะลายหลุยส์ 9 ชิ้น 📷
13.ผอบเบญจรงค์ 1 ชิ้น 📷
14.พรมปูพื้น 5 ผืน 📷
15.ที่ต่อเทียน 1 ชิ้น 📷
16.พนักพิง 9 ชุด 📷
ADD (ซื้อเพิ่ม)
1.ฉากผ้า ยาว 10 เมตร 📷 (4,000)
2.เวทีพระ ยาว 10 เมตร 📷 (4,000)
3.ชุดขันโตกถวายพระ อาหาร 6 อย่าง (400/Pc)
4.ชุดกี๋ถวายน้ำพระ (80/Pc)

*ราคานี้รวมติดตั้งและขนส่งเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล

Back to content